Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach SHEEGO cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies.

Súhlasímx
Móda od veľkosti 40
f MENU

Vitajte na stránkach SHEEGO!

U nás nakupujete bezpečne!

Pohodlné a spoľahlivé online nakupovanie: u SHEEGO sú Vaše osobné údaje v bezpečí.

 
OBCHODNÉ PODMIENKY >

OBCHODNÉ PODMIENKY

(Posledná úprava: júl 2017)

1.       Registrácia

SHEEGO prijíma objednávku cez Internetový obchod len od registrovaných kupujúcich, k registrácii je nutné, aby Kupujúci poskytol všetky údaje, ktoré SHEEGO požaduje počas registrácie. Internetový obchod informuje Kupujúceho počas registrácie prostredníctvom upozornenia, ak poskytol neúplné údaje, pričom tie sú potrebné ku úspešnému ukončeniu registrácie. SHEEGO nezodpovedá za problémy, meškanie či chyby vzniknuté zo strany Kupujúceho z dôvodu nesprávne a/alebo nepresne poskytnutých údajov. Registrácia je možná aj počas objednávania, alebo ešte pred nákupom a to vyplnením formulára „Registrácia“ prostredníctvom menu z hornej hlavičky Internetového obchodu. Registráciou Kupujúci akceptuje podmienky uvedené v týchto obchodných podmienkach a v Informačnom systéme o Ochrane osobných údajov, súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v Informačnom systéme o Ochrane osobných údajov. Pri registrácii môže Kupujúci akceptovať, že zo strany SHEEGO mu budú posielané ponuky a reklamy, formou e-mailu, SMS alebo poštou.
V Internetovom obchode SHEEGO sa môžu registrovať len osoby staršie ako 16 rokov, registráciou Kupujúci potvrdzuje, že dovŕšil 16 rokov.
Tieto obchodné podmienky sú platné v prípade registrácie kupujúceho alebo objednávky cez webovú stránku otto.hu (ďalej: Internetový obchod) prevádzkovanou Otto Central Europe Gmbh. (P.O.BOX 4, 011 23 Žilina 12, ID No.:01-09-160524, Tax No:10636367-2-41)

2.         Vrátenie a možnosť výmeny tovaru

Vrátenie tovaru
Tovar odporúčame vrátiť v nepoškodenom obale. Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu má predávajúci právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar. Tovar si kupujúci môže vyskúšať. Nemalo by však dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Tovar môže byť použitý, ale treba myslieť na náklady, ktoré bude mať predávajúci s uvedením tovaru do pôvodného stavu a ktoré môžu byť požadované k úhrade. Účtovaniu týchto poplatkov kupujúci predíde, ak sám uvedie tovar do pôvodného stavu (očistenie, skompletizovanie, správne zabalenie a pod.). Pre uľahčenie spätného zaslania môže kupujúci použiť prilepené etikety z faktúry. S ohľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

Výmena tovaru.
V prípade výmeny tovaru postupuje kupujúci rovnako ako pri vrátení tovaru.

Kupujúci zasiela tovar späť spoločnosti poverenej predávajúcim na adresu:
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.,(príjemcu: Otto Central Europe GmbH.) so sídlom: Lieskovská cesta 13, 96221 Lieskovec, IČO: 36 624 942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 9084/S. Odporúča sa, aby kupujúci tovar poistil. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. V prípade spätného zaslania tovaru, ktorý je z akýchkoľvek dôvodov nevyhovujúci a bol správnym spôsobom vrátený do 14 dní od jeho doručenia, za neho dostanete jeho kúpnu cenu. Výmena produktu kus za kus nie je možná. Ak by ste predsa len chceli podať objednávku typu „výmena“ (napr. z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti), môžete podať objednávku prostredníctvom našich internetových stránok s uvedením čísla faktúry v rekapitulácii objednávky, alebo môžete svoju požiadavku oznámiť telefonicky pracovníkom našej zákazníckej linky. Tovar Vám bude zaslaný s pôvodneuplatnenými zľavami, pokiaľ nebolo v podmienkach uplatnenia akcie uvedené, že túto zľavu nie je možné znovu využiť. Takto objednaný tovar je potreba znovu uhradiť.

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, ktorá začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. ak si zákazník prevezme tovar v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane). Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia uvedenej lehoty. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje predávajúceho o svojom odstúpení od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou na adresu predávajúceho alebo emailom). Na tento účel môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol sprístupnený . Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy je odstúpenie od zmluvy odoslané predávajúcemu. Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

Odstúpením od zmluvy sa táto od začiatku ruší. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy a v súvislosti s ňou (vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovného a iných nákladov a poplatkov). Kupujúci je povinný vrátiť resp. zaslať tovar späť predávajúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odoslaný predávajúcemu najneskôr v poslaný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku, spotrebiteľ znáša aj náklady na vrátanie tovaru, ktorý nemožno vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

3.       Všeobecné Informácie

Tieto obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou Otto Central Europe GmbH., Róbert Károly krt. 59. H-1134 Budapešť, Maďarsko (ďalej len „predávajúci“ „predajca“alebo „SHEEGO“) a osobou, ktorá prejaví záujem o kúpu tovaru na internetovej stránke www.sheego.sk (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“). Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa okrem týchto obchodných podmienok primerane riadia aj ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä občianskoprávnych a obchodnoprávnych, predovšetkým zákonom č. 102/2014 Z.z.

Za spotrebiteľa sa považuje len fyzická osoba, ktorá nenakupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Ustanovenia týchto obchodných podmienok upravujúce práva kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru (reklamácia) a vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

4.       Objednávka

Objednávku prijme predajca prostredníctvom svojich webových stránok iba od registrovaného kupujúceho a iba vtedy, ak kupujúci úplne vyplní všetky údaje potrebné k objednávke. Predajca nijako nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, respektíve za iné problémy a závady plynúce (odôvodniteľné) z chybného, alebo nepresného uvedenia objednávkových údajov.

Po zadaní objednávky sa automatická e-mailová správa vygenerovaná e-shopom www.sheego.sk a doručená kupujúcemu nepovažuje za spätné potvrdenie objednávky. Táto správa potvrdzuje iba úspešné zaznamenanie objednávky a jej preposlanie smerom k predajcovi. Predávajúci potvrdí objednávku kupujúcemu zaslaním osobitného e-mailu alebo správy, ktorý bude obsahovať informáciu o akceptácii objednávky kupujúceho prípadne aj o expedícii tovaru.

V prípade, že sa i napriek vynaloženiu všetkej odbornej starostlivosti predajcom dostane na stránky e-shopu nesprávna cena, najmä čo sa týka zjavne chybnej ceny, napr. „0“ EUR alebo „1“ EUR, ktorá je výrazne odlišná od všeobecne známej, prijateľnej alebo odhadovanej ceny za produkt, alebo ktorá sa objavila z dôvodu systémovej chyby, predajca nie je povinný dodať tento tovar za chybne uvedenú cenu, ale môže ponúknuť jeho dodanie za správnu cenu, pričom pri jej poznaní môže kupujúci od nákupu, resp. od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Predávajúci nie je zodpovedný za cenové či iné chyby uvedené vyššie a vyhradzuje si právo na zrušenie objednávok založených na nedorozumení.

Pred zaslaním objednávky je od kupujúceho vždy vyžadované, aby potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými obchodnými podmienkami predávajúceho a akceptuje ich za súčasť kúpnej zmluvy resp. zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Vystavenie a zaslanie objednávky kupujúcim nie je možné inak zrealizovať.

5.       Dodávka zásielky kuriérskou službou GLS

Tovar objednaný v internetovom obchode SHEEGO Vám doručí kuriérska služba GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 13, 96221 Lieskovec, IČO: 36 624 942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 9084/S (ďalej len „GLS“), v pracovných dňoch medzi 8.00 – 17.00 hod. O pravdepodobnej dobe doručenia (s presnosťou trojhodinového intervalu) Vás bude kuriérska služba v deň doručenia, v ranných hodinách, informovať e-mailom. Pokiaľ Vám pravdepodobná doba doručenia nevyhovuje, na novom termíne sa môžete dohodnúť s kuriérskou službou na telefónnom čísle zákazníckeho centra GLS 045/5242500, e-mailom alebo na webovej stránke GLS, odvolajúc sa na číslo balíka.

Pokiaľ doručenie balíka nebude možné, kuriér Vás bude informovať o prvom pokuse doručenia oznamovacím tlačivom, ktoré nechá na Vami udanej adrese. V prípade zmarenia prvého pokusu o doručenie bude druhý a tretí pokus o doručenie bezplatný. Na oznamovacom tlačive je uvedené telefónne číslo kuriéra, telefónne číslo zákazníckeho centra a jeho e-mailová adresa; na týchto kontaktoch sa môžete dohodnúť o ďalšom mieste a termíne doručenia zásielky.

Tím kuriérskej služby GLS je veľmi flexibilný, urobia všetko pre to, aby sa k Vám zásielka zaručene čo najskôr dostala.

Pracovníci kuriérskej služby prichádzajú k adresátom postupne z jednej adresy na druhú, preto nemožno žiadať, aby kuriér pred príchodom telefonoval alebo sa s Vami dohodol. Udajte preto prosím takú adresu, na ktorej budete Vy alebo Vami poverená osoba cez deň dostupní!

Sledovanie zásielky: Pokiaľ viete číslo zásielky, máte možnosť zásielku sledovať na webovej stránke http://online.gls-slovakia.sk/index.php

Ak sa chcete informovať o stave alebo o dodacom termíne zásielky, môžete tak urobiť v pracovné dni medzi 7.00 – 18.00 hod. na telefónnom čísle zákazníckeho centra GLS: 045 / 5242500

Pri doručení zásielky v každom prípade prosím skontrolujte, či balenie nie je poškodené! Poškodený balík od kuriéra nepreberajte alebo trvajte na spísaní zápisnice!

Prebratie balíka: Pri prevzatí zásielky v prítomnosti doručovateľa si skontrolujte, či dodaný tovar nie je poškodený. Pokiaľ je balík poškodený a nie je k nemu priložená zápisnica o škode, prosíme, aby ste balík neprevzali. V prípade, ak tovar alebo jeho časť chýba, pošlite nám zápisnicu o škode na našu adresu a my Vám pošleme chýbajúci tovar. V záujme uplatnenia ďalších možných reklamácií Vás prosíme, aby ste si uchovali doklad o zaplatení tovaru.

Odberné miesta - GLS ParcelShop:  GLS ParcelShop je určený všetkým, ktorí sa nechcú viazať na určitý čas doručenia. GLS ParcelShop môžete využívať kedykoľvek v otváracích hodinách vrátane víkendov. GLS pošle oznámenie v e-mailu, kedy môžete prevziať balík.

Dodacia lehota: Dodacia lehota: 5-6 pracovný deň. V prípade väčšieho záujmu môže stať, že sa vyskytne nedostatok tovaru a tak objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch. Na účte priloženom k balíku, respektíve v zaslanom liste Vám oznámime všetky potrebné informácie o dodaní chýbajúceho tovaru.

Doprava zadarmo objednávky nad 85 Eur. Pri objednávke nad 85 Eur Vám bude objednaný tovar doručený zadarmo až domov! Pri Vašom nákupe vám budú zohľadnené a následne kumulovane odrátané všetky zľavy na ktoré máte pri Vašom nákupe nárok.

6.       Informácie o platbe

V našom e-shope máte možnosť, platby vopred bankovým prevodom, platby platobnou kartou alebo po obdržaní tovaru formou dobierky.

Platba vopred bankovým prevodom: Ak si vyberiete spôsob platby bankovým prevodom vopred, potom Vám informácie potrebné k prevodu pošleme v e- maili o potvrdení objednávky. Pozor! Túto formu platby zvoľte iba pri využití internetového bankovníctva, kedy sú peniaze zaslané priamo z klientovho účtu na náš účet! Po obdržaní tohto mailového potvrdenia objednávky preveďte celkovú sumu (hodnotu objednaného tovaru + prepravné) na náš bankový účet. Akonáhle platba na náš účet dôjde (zašleme Vám takisto mail) Vaša objednávka získa aktívny štatút a tovar Vám bude odoslaný ako doporučená zásielka. Lehota dodania sa počíta od chvíle, kedy platba dôjde na náš bankový účet.

S prevodom platby v každom prípade počkajte na mailové potvrdenie objednávky, a kolónku "Poznámky" pozorne vyplňte podľa pokynov obsiahnutých v zaslanom potvrdení objednávky!

Balné a prepravné činí v prípade platby vopred - bankovým prevodom 4,25 Eur.

Platba platobnou kartou: U nás môžete platiť aj platobnou kartou online. Je úplne jedno, či máte kartu VISA alebo MasterCard - u nás môžete jednoducho a bezpečne platiť svojou kartou. Ak chcete použiť tento spôsob platby, zvoľte si v menu službu " Platobná karta". Prijímame platby len kreditnými kartami Mastercard a Visa. Okrem názvu vydávateľa platobnej karty, čísla karty a dátumy platnosti je potrebné zadať aj kontrolný kód karty. Kontrolný kód je trojčíslie vytlačené na zadnej strane platobnej karty, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti platieb na internete Najmodernejšia kódovacie technika, ako napr metóda Secure Socket Layer (SSL) a systém 3D- Secure, Vám ponúka najvyššiu možnú bezpečnosť i pri internetovej platbe. Možnosť platby platobnou kartou platí pre celý sortiment tovaru ponuky SHEEGO. Kúpna cena bude z Vašej karty odpočítaná až po doručení tovaru.

Prosíme Vás o pochopenie, že SHEEGO-shop nemôže v súčasnej dobe prijímať platby kartami VISA Elektron a Maestro. Ak chcete cenu svojej objednávky uhradiť platobnou kartou online, budete z pokladne presmerovaní na bezpečné rozhranie EOS Payment, kde sa bude platba realizovať.

Prepravné v prípade platby platobnou kartou: 4,75 Eur.

Upozorňujeme vás, že v prípade nedostupnosti Vami objednaného tovaru, Vám Vašu už zaslanú úhradu, poprípade hodnotu zodpovedajúcu vrátenému tovaru v rámci našich možností v čo najkratšej lehote pošleme na bankový účet, ktorý používate. Ak zvolíte možnosť platby bankovým prevodom, nie je možné v objednávke vykonávať žiadne zmeny! Nákupné poukážky a vyhrané zľavové kupóny je možné využiť iba v prípade výberu platby na dobierku.

Platba dobierkou:Ak si zvolíte platbu na dobierku, Váš tovar Vám odošleme na Vami uvedenú dodaciu adresu ako doporučenú zásielku s dobierkou. Celkovú sumu (hodnotu objednaného tovaru + prepravné) budete platiť v hotovosti pri prevzatí tovaru.Balné a prepravné činí v prípade platby vopred, pri platbe na dobierku 4,75 Eur.

7.       Záručné podmienky

Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ. Na zodpovednosť predajcu za vady tovaru sa v týchto prípadoch aplikujú § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

Na tovar platí zákonná záručná doba 24 mesiacov, ak právne predpisy neustanovujú inú, kratšiu, prípadne aj dlhšiu dobu; táto informácia je uvedená pri výrobku v katalógu alebo na www.sheego.sk. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov, najmä § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Kupujúci má právo, aby bola vada riadne a včas odstránená. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté v súvislosti s opotrebovaním tovaru, jeho bežným používaním, neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia, zanedbaním pravidiel údržby alebo na chyby, kvôli ktorým bola znížená cena výrobku. Dátumom uplatnenia reklamácie sa pozastavuje plynutie záručnej doby na tovar. Tá začne opäť plynúť až dňom prevzatia tovaru po vybavení reklamácie (dňom, kedy je kupujúci povinný si výrobok u predajcu po vybavení reklamácie vyzdvihnúť).
Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v oprave (t.j. od uplatnenia reklamácie do doby, kedy je zákazník povinný si tovar po reklamácii prevziať). Zákazník je povinný si tovar prevziať aj po neuznanej reklamácii. Po treťom neprevzatí tovaru a písomnom upozornení podlieha neprevzatý tovar po 6 týždňoch skartácii. Chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, musí kupujúci vytknúť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Prípadná reklamácia nebude uznaná, ak bude tovar s chybou ďalej používaný a z odstrániteľnej chyby sa stane chyba neodstrániteľná.

Dôkazné bremeno:
A) ak ide o chybu, ktorá sa vyskytla na výrobku počas prvých 12 mesiacov záručnej doby, je predávajúci povinný dokázať kupujúcemu, že chyba, ktorú reklamuje, nebola na výrobku v čase jeho predaja (nevznikla na výrobku pri jeho výrobe, resp. pred termínom jeho predaja kupujúcemu);

B) ak ide o chybu, ktorá sa vyskytla na výrobku v čase po prvých 12 mesiacoch záručnej doby (t.j. od 1. dňa 13. mesiaca plynutia záručnej doby) je kupujúci povinný dokázať predávajúcemu, že chyba, ktorú reklamuje, bola na výrobku už v čase jeho predaja (vznikla na výrobku pri jeho výrobe, resp. pred termínom jeho predaja kupujúcemu); rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí reklamácie bude závisieť od dôkazov, ktorými zákazník preukáže, že chyba nevznikla jeho zavinením ani bežným opotrebovaním výrobku.

Reklamačné konanie:
Zákazník si uplatňuje reklamáciu v sídle predávajúceho a to osobne alebo poštou. Tovar doručuje kupujúci na vlastné náklady na adresu predávajúceho: GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.(príjemcu: Otto Central Europe GmbH.)Lieskovská cesta 1396221 Lieskovec. Odporúča sa, aby kupujúci tovar poistil. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Predávajúci má povinnosť posúdiť oprávnenosť a riešiť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30 dní od dátumu jej uplatnenia. Ak je dôvod reklamácie a spôsob jej riešenia zložitý a vyžaduje viac ako 30 dní, predávajúci o tom informuje zákazníka, s ktorým následne toto odsúhlasí. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky, prípadne iným spôsobom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. V prípade uznanej reklamácie predávajúci zabezpečí kupujúcemu opravu veci, výmenu tovaru, vrátenie peňazí alebo uplatnenie primeranej zľavy. V prípade neuznanej reklamácie kupujúci obdrží tovar späť spolu s písomným vyjadrením.

Kupujúci je povinný predložiť na reklamáciu tovar kompletný a čistý. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná lehota znova odo dňa prevzatia nového tovaru. Ak dôjde k výmene časti výrobku - súčasti, na ktorú bola poskytnutá záruka - platí to isté. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo reklamovať vady (chyby) tovaru. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu, uznáva sa len výrobná chyba. Je nevyhnutné sa preto riadiť usmerneniami, ktoré sú uvedené nižšie.

Postup pri vybavovaní reklamácie:
1.Zákazník spolu s reklamovaným výrobkom predloží:
a) potvrdenku o kúpe tovaru (faktúru); ak ide o opakovanú reklamáciu toho istého výrobku, predloží aj predchádzajúci reklamačný zápis;
b) informácie podľa nasledovného bodu 2, písm. a) a c)

2. Predávajúci spíše reklamačný zápis, v ktorom uvedie:
a) meno a adresu zákazníka;
b) názov výrobku, výrobné číslo, cenu, dátum zakúpenia výrobku;
c) popis nedostatku - dôvod reklamácie;
d) dátum, kedy bola reklamácia uplatnená;
e) termín, dokedy bude vyriešená reklamácia (nesmie to byť dlhšie ako 30 dní od dátumu jej uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne inak);
f) súčasťou protokolu je aj potvrdenie o kúpe tovaru. Prevzatie tohto dokladu a výrobku na reklamáciu predávajúci potvrdí v spísanom zápise o reklamácii.

3. Originál reklamačného listu dostane zákazník, kópia ostáva predávajúcemu.

Spôsoby riešenia reklamácie:
1. Ak ide o chybu odstrániteľnú, predávajúci dá výrobok na vlastné náklady opraviť.
2. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, t.j. rozsah poškodenia je taký, že nie je možné chybu odstrániť bez viditeľného defektu alebo náklady na opravu presahujú cenu výrobku, môže predávajúci:
a) výrobok vymeniť za rovnaký nepoužívaný výrobok alebo
b) vrátiť peniaze zákazníkovi, t.j. odstúpiť od zmluvy – a to v prípade, ak
- chybu výrobku nie je možné odstrániť a bráni jeho ďalšiemu používaniu,
- alebo ak sa trikrát po sebe zopakovala tá istá odstrániteľná chyba u toho istého výrobku(strata dôvery),
- alebo ak nebola vybavená reklamácia v zákonnej lehote maximálne 30 dní a so zákazníkom nebola dohodnutá dlhšia doba riešenia reklamácie.
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na www.sheego.sk. Otto Central Europe GmbH si vyhradzuje právo tento reklamačný poriadok kedykoľvek upraviť/zmeniť/aktualizovať.

DOLEŽITÉ UPOZORNENIA:

Pri každom kontakte s predávajúcim je potrebné uviesť zákaznícke číslo kupujúceho.
Faktúra je pre kupujúceho dokladom o kúpe tovaru. Bez faktúry nie je možné tovar vymeniť alebo vrátiť. Tovar môže kupujúci vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia! Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná! Pri výmene alebo vrátení viacdielnej súpravy, tzn. viac kusov tovaru v jednom balení za jednu cenu (napr. kostým) je bezpodmienečne nutné zaslať vždy celú súpravu.
Záručná doba: V zmysle platného reklamačného poriadku sa pre spotrebiteľov [A1] na každý tovar vzťahuje 2-ročná záručná doba. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. Záručná doba sa vzťahuje na tovar s preukázateľnými chybami.

Usmernenia k reklamačnému poriadku:

1) Ošetrovanie a údržba TEXTÍLIÍ

Pri kúpe textilného tovaru je potrebné brať do úvahy materiálové zloženie, ktoré poskytuje informácie o prirodzenom správaní sa tkanín a nie sú preto predmetom reklamácie. Napr.

- Výrobky z prírodných vlákien /bavlna, vlna, ľan, hodváb/ a chemických vlákien /viskóza/ sú viac krčivé ako výrobky z vlákien syntetických /polyester, polyamid, polypropylén, akryl/.

- Viskóza má vyššiu zrážanlivosť a nasiakavosť ako ostatné vlákna. Polyester má vyššiu pevnosť a menej sa zráža.

- Textilné výrobky s vysokým podielom polyakrylu sú náchylné na žmolkovanie, preto odporúčame ošetrovať pracími prostriedkami určenými na pranie jemných a vlnených textílií a používať odžmolkovač.

- K poškodeniu textílií prichádza aj nasypaním pracích prostriedkov priamo na odev /vznik bielych fľakov/.

- Postupovať podľa upozornení na špecifické vlastnosti niektorých textílií /väčšinou uvedených na letáčikoch alebo obaloch k tovarom/ - napr. textílie s nižšou stálofarebnosťou prať osobitne, z rubovej strany, výrobok má zníženú mechanickú odolnosť /v prípade zámerne upravených džínsových výrobkov/ apod.

Pracie prostriedky je potrebné vyberať podľa typov textilných výrobkov:

- posteľná a kuchynská bielizeň /obrusy, utierky/ biele a stálofarebné, väčšinou svetlé odtiene, farby a vzory, pri ktorých sa používa teplota prania 60 a 95 stupňov, odporúča sa používať univerzálne pracie prostriedky;

- farebné výrobky všetkých typov tmavších odtieňov a vzorov, ktoré sa perú pri teplotách 30, 40, 50 a 60 stupňov – vhodné sú pracie prostriedky typu color;

- pletené vrchné ošatenie, plavky, jemná dámska spodná bielizeň, jemné pančuchové výrobky, čiapky, šály apod.: vhodné sú tekuté pracie prostriedky, práškové pracie prostriedky typu color a pracie prostriedky určené výlučne na pranie jemnej bielizne /sú označované klbkom vlny, so znázornením svetra alebo jemnej bielizne apod./;

- výrobky z vlny, hodvábu a zvieracích srstí je potrebné výlučne prať v pracích prostriedkoch, na ktorých je vyznačené, že sú vhodné na pranie tohoto typu výrobkov. Vhodné sú postupy prania pri teplote 30 stupňov s obmedzeným počtom otáčok bubna, bez odstredenia. Výrobky je potrebné vybrať z práčky mokré, jemne z nich v rukách vytlačiť vodu, bez žmýkania a nechať ich vysušiť pri teplote miestnosti vo vodorovnej polohe na vrstve uterákov, ktoré je potrebné vymieňať. Odporúčame dodržiavať symboly na údržbu textilných a odevných výrobko

2) Ošetrovanie a údržba OBUVI

- Pri výbere obuvi rozlišujte obuv podľa účelu, pre ktorý je určená. V prípade, že sa obuv používa na iný účel ako je určená, môže dôjsť k poškodeniu, ktoré nemožno kvalifikovať ako oprávnenú reklamáciu.

- Obuv si pred zakúpením dôkladne v domácom prostredí vyskúšajte a skontrolujte jej kvalitu. V prípade, že si typ, tvar, veľkostné číslo alebo šírku obuvi zvolíte nevhodne, záruka sa nevzťahuje na príp. chyby z tohoto dôvodu a na „pohodlnosť“ obuvi.

- Pri obúvaní uzavretých strihov používajte obuvák, aby sa nezdeformovala pätná časť obuvi, pri obúvaní šnurovacej obuvi musí byť zašnurovaná až k poslednej dierke, aby nedochádzalo k posúvaniu nohy na stielke obuvi a jej následnému predratiu v prednej časti a v oblasti päty. Obuv nikdy nevyzúvajte pristúpením päty, pretože dochádza k nadmernej námahe materiálu a často až k odtrhnutiu podošvy.

- Obuv pravidelne ošetrujte, pravidelne striedajte. Snažte sa vyvarovať úplnému premáčaniu obuvi. Premáčanú obuv nikdy nesušte v blízkosti tepelných zdrojov. Po vysušení ju ošetrite podľa návodu pre použitý materiál zvrškov. Záruka sa nevzťahuje na farbenie vo vnútri obuvi vplyvom pôsobenia potu alebo silného premočenia, tiež na mechanické poškodenie obuvi.

- Obuv pravidelne kontrolujte a zabezpečte včasné opravy podpätkov a pätníkov, prešlapaných, bežne opotrebovaných podošiev, vkladacích či vlepovaných stielok, porušených šitých a lepených spojov a iných vzniknutých chýb spôsobených bežným opotrebením. Ide o základnú údržbu, o ktorú sa stará zákazník. Životnosť obuvi je tiež ovplyvnená pravidelnou údržbou, ktorá závisí od materiálov, z ktorých je vyrobená. Prehľad piktogramov pre orientáciu v materiálovom zložení obuvi:

1. Usňová obuv: Po vyzutí obuv očistite od blata a prachu suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Potom naneste na zvršok tenkú vrstvu farebného alebo bezfarebného krému a obuv vyleštite. /na ošetrenie – Soft Practic, spreje – Special Wax, Vario Spray a Rustical, na ochranu – impregnačné prostriedky sprej Anti Rain, krémy Water Stop, na leštenie Selbstglanz alebo špongie Mobil, Mini Polish, na farbenie hladkých usní – spreje Colora/.

2. Obuv z vlasových materiálov /Nubuk, Velur/: Po vyzutí obuv zbavte blata a prachu gumovou kefkou. Na odstránenie masnôt používajte chemický prostriedok na čistenie škvŕn. Na očistenú obuv naneste semišové farbivo príslušného odtieňa. Po zaschnutí prekefujte kefkou. Na ošetrenie sú vhodné impregnačné prípravky v sprejoch. Vlasová useň sa nikdy nekrémuje. /na čistenie za vlhka – Soft Cleaner, na ochranu a impregnáciu Anti Rain, nátery Velour+Nubuck/. Upozornenie: Useň nie je vodonepriepustný materiál. Túto vlastnosť možno zlepšiť pravidelným ošetrením. Napriek tomu obuv z tohoto materiálu nie je vhodná na dlhodobé nosenie v daždi. Úplné premočenie usňovej obuvi trvale poškodí jej vzhľad a deformuje tvar /na ochranu usňových podošví proti odratiu a nasiakavosti – náter Sohlen Tonic/.

3. Obuv z lakových usní: Po vyzutí obuvi očistite znečistený povrch mierne zvlhčenou handričkou a do sucha utrite. Druhou handričkou, navlhčenou v ľanovom oleji, pretrite lakové diely a po krátkom čakaní preleštite flanelovou látkou. Obuv si vyžaduje mimoriadnu starostlivosť, nakoľko neznáša nízke teploty /pod bodom mrazu/. Obujte si ju na 10 minút pred odchodom, aby mrazom neutrpela. Zabránite tak tuhnutiu a praskaniu lakovej vrstvy. Neodporúčame používať pri teplote nižšej ako - 5 stupňov. /na obnovu lesklého povrchu a príp. prasklín laku – Lack polish a Lack Spray/.

4. Obuv z poromerických materiálov /syntetika/: Poromerická obuv má tú výhodu, že i pri dlhšom používaní si udržuje svoj vzhľad a ľahko sa čistí. Obuv uzavretého strihu je vhodná na nosenie v chladnom a daždivom počasí. Vyhýbajte sa mrazom a náhlym zmenám teploty. Po vyzutí obuvi k odstráneniu nečistôt postačí omytie vlažnou vodou a preleštenie handričkou. /na čistenie – Soft Cleaner a Laether Soap, na impregnáciu – Collonil Anti-Rain, Waterstop/.

5. Obuv z textilných materiálov: Textilnú obuv po vysušení od blata jemným kefovaním, podľa druhu textilu a povahy znečistenia za vlhka, mastné škvrny čističom škvŕn na textil. Odporúčame impregnovať už pred prvým použitím, nikdy neprať. /na čistenie – Textil Cleaner a Flecht-K, na impregnáciu Anti Rain/.

8.       Záverečné ustanovenia

Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Banskobystrický kraj, so sídlom Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica.

Všetky spory, ktoré vzniknú z týchto obchodných podmienok alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne slovenské súdy. Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Prípadné spory možno riešiť aj mimosúdnou cestou. V tomto prípade je spotrebiteľ je oprávnený kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov kde spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show.

Tieto obchodné podmienky sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho www.sheego.sk a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú obchodné podmienky platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Uskutočnením registrácie ako aj poslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, bol informovaný o možnostiach odstúpiť od zmluvy aj o všetkých skutočnostiach uvádzaných v § 3 ods. 1 zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania sa v zmysle § 10 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Všetky materiály, ktoré sú zobrazené na internetových stránkach predávajúceho sú výlučným vlastníctvom spoločnosti SHEEGO a sú chránené príslušnými ustanoveniami autorského zákona. Akékoľvek použitie obsahu stránok predávajúceho a loga SHEEGO podlieha súhlasu predávajúceho.

Obchodné podmienky v tomto znení sú zverejnené a platné od 01.07.2016 a použijú sa na objednávky doručované internetovému obchodu SHEEGO po uvedenom dátume.

Podmienky používania "hodnotenia":

Možnosť posúdenia nakúpených produktov, "hodnotenie", používanie funkcie je upravené užívateľskými pravidlami a podmienené Podmienkami.

Pokiaľ chcete zaslať vaše hodnotenie, prosím vyjadrite súhlas s nasledovným / vyhlásenie v tom zmysle, že:

•     vyjadrujete iba vlastné písomné hodnotenie, ktoré neporušuje právo duševného vlastníctva ktorejkoľvek inej osoby;

•     písomné hodnotenie, pri ktorom sa vzdávate práv súvisiacich s duševným vlastníctvom alebo iné;

•     hodnotíte len na základe osobných skúseností

•     posledných 16 rokov;

•     hodnotenie neporuší podmienky používania uvedenej v podmienkach "Hodnotenia", podmienky a práva fyzických a právnických osôb

•     hodnotenie neporuší podmienky používania uvedenej v podmienkach "Hodnotenia", podmienky a práva fyzických a právnických osôb

Používatelia nesmú publikovať nasledovné hodnotenie:

•     O ktorom viete, že je nepravdivé, nepresné alebo zavádzajúce;

•     O ktorom viete , že je urážlivé, nemravné alebo diskriminačné;

•     O ktorom viete, že porušuje autorské práva, patenty, ochranné známky, obchodné tajomstvo, právo na súkromie alebo iných práv tretích strán;

•     O ktorom viete, že je v rozpore so zákonom;

•     O ktorom viete , že je ohováračské, urážlivé, nenávistné, rasovo či inak urážlivé pre náboženstvo, vyhrážanie, obťažovanie;

•     O ktorom viete , že zahŕňa inzerciu pre iné webové stránky, informácie, adresy, emailové adresy, telefónne číslo alebo iné kontaktné možnosti;

•     O ktorom viete , že obsahuje počítačové vírusy, červy alebo iné potenciálne nebezpečenstvo počítačového programu; kritiku, že inej osoby podávajúcej hodnotenie;

•     O ktorom viete, že bude ohrozená, poškodená bezpečnosť inej osoby alebo majetku. Týmto hodnotením a zverejnením, súhlasíte s tým, že akceptujete naše pravidlá uverejňovania hodnotenia a súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami podľa platných právnych predpisov a podmienok. Otto Central Europe GmbH. nie je zodpovedná za akékoľvek škody, nároky, požiadavky vyplývajúce zo zverejnenia hodnotenia.

Súhlasíte so zverejnením Vášho hodnotenia tak, že na stránkach SHEEGO sa bude zobrazovať rating spoločnosti.

Otto Central Europe GmbH. si vyhradzuje právo vykonávať zmeny hodnotenia zverejneného na webovej stránke a uprednostniť ďaľšie údaje o produkte - voľne a bez potreby výslovného súhlasu od hodnotiteľa.

Otto Central Europe Gmbh.si vyhradzuje právo kedykoľvek hodnotenie skontrolovať a bez udania dôvodu zmeniť alebo odstrániť hodnotenie ak je "hodnotenie" v rozpore s podmienkami používania alebo inak v rozpore so zákonom podľa jej uváženia.

Ako sa uvádza v podmienkach hodnotenia, za obsah hodnotenia je zodpovedná osoba, ktorá hodnotenie zasiela, spoločnosť Otto Central Europe Gmbh.nenesie žiadnu právnu ani finančnú zodpovednosť za jeho obsah.

9.       Pre priateľov životného prostredia

SHEEGO používa pre Vás symboly. Preberáme zodpovednosť a spolu s dodávateľmi za ekologickú textilnú výrobu v záujme, aby ste boli s našimi výrobkami spokojný. PUREWEAR je pečiatka kvality, ktorá prezentuje výrobnú kvalitu, optimálnu ekologickú látku bez škodlivých látok. Každý jeden výrobok je bavlnený, ak nesie v názve aj PUREWEAR, pochádza z biohospodárstva. Textílie sú zhotovované z materiálov vhodných na nosenie priamo na tele, vďaka technickému postupu bez škodlivých látok.

Všetky oblečenia označené touto značkou prechádzajú prísnymi kritériami napr., formaldehyd, ťažké kovy a všetky ich pozostatky sú vylúčené. (Výnimku tvoria: moderné doplnky, ako napr. Výšivka s korálkami ). Tieto výrobky sú v katalógu označené ako 97%.

10.       Kontakt

 

Otto Central Europe GmbH.

H-1134 Budapešť, Maďarsko Róbert Károly krt. 59.

P.O. Box 4, 011 23 Žilina 2

   

ID No.: 01-09-160524

   

Tax No.: 10636367-2-41

   

Email: objednavka@sheego.sk

   

www.sheego.sk

   

Telefón: (02) 32 22 22 22

   

Fax: (02) 32 33 33 33 (nonstop)

   

Poskytovateľa webhostingu: ACTIVE 24, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, Czech Republic

 

11.       Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV >

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

(Posledná úprava: júl 2017)
 

1.       Kedy SHEEGO používa a spracúva osobné údaje?

Vieme, že je pre Vás bezpečné nakladanie s Vašimi osobnými údajmi veľmi dôležité. V spoločnosti SHEEGO kladieme veľký dôraz na ochranu osobných údajov. U nás dodržujeme pri zisťovaní, spracovaní a používaní prísne zákonné ustanovenia zákona . Osobné údaje sú zhromažďované výlučne pre potreby SHEEGO a spracovávané pre realizáciu hospodárskej činnosti firmy, organizáciu propagačných a reklamných akcií. Zásadne platí, že môžete navštíviť naše webové stránky bez toho, aby ste museli uviesť osobné údaje. V niektorých prípadoch od Vás ale tieto údaje potrebujeme, a to:

•     pri objednávke

•     pri účasti na súťažiach

•     pri kontakte s nami

•     pri použití chránenej sekcie „Moje SHEEGO“

•     pri vyžiadaní katalógu

•     pri predplatení/zrušení newslettera

•     pri prihlasovaní priateľov

Vaše údaje nám pomáhajú individuálne vytvárať a stále zlepšovať Váš zážitok z nakupovania. Používame jednotlivé osobné údaje na realizáciu objednávok, na dodávanie tovaru, na kontrolu bonity, na realizáciu platby, aby sa predišlo zneužitiu našich internetových stránok a aby sme Vás informovali o objednávkach, produktoch, službách a ponukách.

Aby sme sa s Vami mohli spojiť jednoduchšie a rýchlejšie než poštou, prosíme Vás, aby ste nám udali Vašu e-mailovú adresu. Samozrejme ju používame na reklamné účely iba vtedy, ak k tomu dáte výslovný súhlas.

Ďalej používame a spracúvame Vaše údaje o adrese a objednávacie údaje tak pre vlastné, ako aj pre cudzie marketingové účely našich podnikov v koncerne, zaoberajúcom sa zasielateľskou službou a odovzdávame za týmto účelom tieto údaje i ďalším osobám.

Samozrejme môžete povolenie na používanie, spracovanie a odovzdávanie údajov kvôli marketingovým účelom kedykoľvek odvolať tým, že nám pošlete príslušnú správu. Toto môžete urobiť poštou oznámením bez formalít spoločnosti Otto Central Europe Gmbh., P.O.BOX 4, 011 23 Žilina 12, alebo zaslaním e-mailu na adresu objednavka@sheego.sk.

2.       Čo robí SHEEGO s Vašimi osobnými údajmi?

Osobné údaje uložíme v prvom rade kvôli optimálnej realizácii objednávky a za tým účelom ju prípadne poskytneme ďalším subjektom. V tejto súvislosti je možné si napríklad predstaviť poskytnutie údajov dodávateľovi, ktorý Vám dodáva tovar priamo z výroby. Takto ďalej postúpené údaje príjemcu smú byť použité výhradne na splnenie jeho úlohy. Iné použitie osobných údajov nie je povolené.

Za účelom preverenia kreditu a u iných oprávnených záujmov u nás existuje výmena adries a údajov o bonite, a to s podnikom, poskytujúcim služby koncernu a ďalšími službami, poskytujúcimi obchodné informácie.

3.       Používa SHEEGO Cookies?

SHEEGO používa Cookies, ktoré nám umožňujú spríjemniť Vám Váš nákup čo možno najviac. V našich Cookies nie sú uložené žiadne osobné údaje.

4.       Čo sú to Cookies a k čomu sa u nás používajú?

Cookies sú textové súbory, ktoré sa pri návšteve na internetovej stránke uložia na počítači užívateľa.

SHEEGO používa tzv. Sassion-Cookies, ktoré sa s uzavretím prehliadača opäť ihneď vymažú. Pomocou nich získavate napr. príjemnú výhodu zobrazenia košíka s tovarom, ktorý prechádza jednotlivé stránky, v ktorom si môžete prečítať, koľko tovaru sa práve vo Vašom košíku nachádza a ako vysoká je aktuálna hodnota Vášho nákupu. Osobné údaje nie sú v týchto textových súboroch obsiahnuté.

5.       Sú Cookies nebezpečné?

Vždy znovu sa rozširuje fáma, že Cookies môžu byť pre Váš počítač veľmi nebezpečné. Cookies ale v žiadnom prípade nemôžu vykonávať tieto činnosti:

•     Cookies nemôžu prenášať vírusy.

•     Cookies nemôžu prečítať údaje z harddisku.

•     Vaša e-mailová adresa sa používaním Cookies nezverejní.

•     Nemôžu byť nepozorovane odosielané žiadne e-maily.

•     Iné webové servery nemôžu prečítať Cookies.

6.       Chcete sa vzdať výhod našich Cookies?

Funkcia nápovede /Help na lište menu u väčšiny webových prehliadačov Vám vysvetľuje, ako zabrániť Vášmu prehliadaču prijať nové Cookies, ako nechať Váš prehliadač informovať, keď obdržíte nový Čookie alebo ako vymažete všetky doteraz obdržané Cookies a ako zablokovať, aby ste žiadne ďalšie nedostali.

Príklad na Internet Explorer :

1. Zvoľte v menu „nástroje“ bod možnosti internetu.

2. Kliknite na kartu „ochrana údajov“.

3. Teraz môžete nastaviť, či sa majú Cookies prijímať, selektovať alebo odmietnuť.

4. Pomocou „OK“ Vaše nastavenie potvrdíte.

Ale iba používaním našich Cookies môžete plne využiť niektoré zo zaujímavých funkcií na www.sheego.sk. Ak vložíte napríklad do košíka tovar, prečíta si náš server kód z Cookies a tak si pamätá, že tovar patrí do Vášho košíka. Ak navštívite po Vašej ceste za nákupom na www.sheego.sk ďalšie webové stránky a vrátite sa potom späť na našu stránku, je Váš košík naďalej naplnený. Táto služba je možná iba pri používaní Cookies!

Odporúčame Vám preto, aby ste nechali príjem Cookies zapnutý.

7.       Údaje vyplývajúce z používania Internetového obchodu a stránok social media

Používanie cookies: Počas návštevy Internetového obchodu sa do počítača kupujúceho uložia textové súbory (ďalej: Cookies). Správca súborov používa hlavne tzv. Session-Cookies, ktoré sa po zatvorení prehliadača ihneď vymažú. Pomocou týchto sa dá zobraziť obsah košíka počas prezeraní akejkoľvek stránky, Kupujúci tu si môže prečítať koľko tovaru pridal do košíka a aká je ich aktuálna jednotná cena. Tieto textové súbory neobsahujú osobné údaje.

Okrem toho Správca súborov používa aj také Cookies, ktoré sú použiteľné počas viacerých návštev. Tie cookies neobsahujú údaje o adrese (ako napríklad meno Kupujúceho, e-mailovú adresu, atď.) alebo iné osobné údaje, iba nasledujúce údaje: IP adresa Kupujúceho. Na základe týchto Cookies je ponuka Internetového obchodu Správcu súborov viac priateľskejšia, účinnejšia a bezpečnejšia. Vďaka týmto súborom je možné napríklad to, že na webovej stránke sa objavujú tie informácie, ktoré vyhovujú záujmom Kupujúceho. Jediným cieľom je to, aby sa ponuka čo najlepšie prispôsobila požiadavkám Kupujúceho a aby prezeranie bolo čo najpohodlnejšie. Identifikácia osoby Kupujúceho prostredníctvom týchto Cookies nie je možná.

Samozrejme, prehliadač je možné nastaviť aj tak, aby Cookies používané počas viacerých návštev neuložil na pevný disk, avšak jednotlivé funkcie Internetového obchodu môže Kupujúci využívať iba pri používaní Cookies. Napríklad, ak vložíte tovar do košíka, server prečíta kód Cookies a takto si zapamätá, že tovar patrí do košíka Kupujúceho. Ak Kupujúci počas nákupu v Internetovom obchode navštívi ďalšie webové stránky a potom sa vráti k nákupu, v košíku ostane všetko, čo bolo predtým pridané. Táto služba je možná napríklad len pri povolení používania cookies. Preto Správca súborov navrhuje, aby Kupujúci nechal zapnuté Cookies.

Prezeranie a odstránenie Cookies je kedykoľvek možné, prostredníctvom nastavenia internetového prehliadača, o čom získate ďalšie informácie pomocou funkcie prehliadača „Pomocník“.

používanie eTracker:Naša stránka používa program Google Analytics, službu internetovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics funguje rovnako na báze cookies, a síce textových súborov, ktoré sa archivujú vo Vašom počítači a umožnia analýzu používania našej webovej stránky. Informácie vytvorené prostredníctvom cookies a prostredníctvom Vášho používania tejto stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA , kde sa aj archivujú. Avšak, Vaša IP adresa prejde v predom skrátenej forme v prípade, že sa nachádza v rámci členských štátov Európskej Únie, alebo v iných zmluvných krajinách Dohody o európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch prechádza celá IP adresa na Google server nachádzajúci sa v USA, kde dochádza potom ku skráteniu. Google tieto informácie používa na to, aby vyhodnotil používanie webovej stránky prostredníctvom Vás, aby vyhotovil oznámenie o aktivitách, a aby poskytoval ďalšie služby prevádzkarom stránky ohľadne používania webovej stránky. Preposlaná IP adresa z vášho prehliadača nie je kombinovaná v rámci Google Analytics s inými Google údajmi.

Používanie Google Analytics:Správnym nastavením prehliadača môžete zabrániť ukladaniu cookies. Okrem toho, preposielaniu a spracovávaniu údajov (vrátane IP adresy) vytvorených prostredníctvom cookies a prostredníctvom Vášho používania internetovej stránky môžete predísť, ak si stiahnete a nainštalujete tento pomocný prehliadač (plugin) z nasledujúcej stránky: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google AdWords remarketing:Počas návštevy našej stránky posielame na počítač návštevníka jeden alebo viac cookies, to znamená malý súbor obsahujúci jeden reťazec, pomocou ktorého(ktorých) bude možné identifikovať jeho prehliadač. Tieto cookies sú zabezpečené cez Google, ich využívanie prebieha prostredníctvom systému Google Adwords. Tieto cookies posielame na počítač návštevníka až po návšteve jednotlivých pod-stránok, takže v týchto archivujeme iba skutočnosť a čas návštevy pod-stránky, žiadne ďalšie informácie. Externí dodávatelia, medzi ktorými aj Google, archivujú pomocou týchto cookies ak už užívateľ predtým navštívil webovú stránku inzerujúceho, pričom na základe toho mu uverejňujú inzeráty na internetových stránkach externých dodávateľov - medzi ktorými aj Google.

Cookies z Google môžu používatelia zakázať na stránke slúžiacej na vypnutie Google oznámení. (Toto môže pre používateľov naznačovať aj to, že na stránke Network Advertising Initiative môžu zakázať aj cookies externých dodávateľov.)

Webtracking:Na tejto internetovej stránke používame technológiu Facebook Custom Audience; ide o nástroj, ktorý poskytuje Facebook a ktorý nám umožňuje merať a zhromažďovať údaje o našich používateľoch pomocou cookies, web beacons a podobných technológií a efektívnejšie prispôsobovať svoje reklamné aktivity na Facebooku napríklad tak, že sa príspevky budú zobrazovať len návštevníkom našej webovej stránky. Facebooku pritom neodosielame žiadne osobné údaje. Údaje zachytené pomocou tejto technológie sa Facebooku odovzdávajú výlučne zakódované. Osobné údaje jednotlivých používateľov pre nás nie sú viditeľné. Ďalšie informácie o tejto webovej technológii nájdete vo vyhlásení Facebooku o ochrane údajov na https://www.facebook.com/about/privacy/. Tu môžete deaktivovať získavanie údajov prostredníctvom technológie Custom Audience https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Napojenie na sociálne pluginy:Napojenie na sociálne pluginy: Na www.sheego.sk sa využívajú sociálne pluginy Facebooku, Googlu a Pinterestu s cieľom urobiť on-line obchod osobnejším. Preto používame tlačidlo „LIKE“ (známe aj ako tlačidlo „Páči sa mi“), tlačidlo „Google +1“, ako aj tlačidlo Pinterestu „Pin-It“. Ide o ponuky amerických spoločností Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a Pinterest Inc. (808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA).

Keď navštívite stránku www.sheego.sk , ktorá obsahuje takýto plugin, vytvorí sa priame prepojenie na Facebook a Google+. Ak ste prihlásení na Facebooku alebo Googli, môžu tieto pluginy priradiť návštevu Vášmu účtu na Facebooku, príp. na Google+. Keď interagujete s pluginmi, napríklad keď stlačíte tlačidlo „Páči sa mi“ alebo keď zanecháte komentár, prenesie sa príslušná informácia z Vášho prehliadača priamo na Facebook a tam sa uloží. Odhlásenie sa z Facebooku, resp. z Google+ zabráni priradeniu údajov k Vášmu profilu. O používaní vašich údajov po súhlase poskytujú všetky spoločnosti na svojich internetových stránkach (Facebook Informácie o ochrane údajov, Google Vyhlásenie o ochrane údajov, Pinterest Privacy Policy) detailné informácie týkajúce sa druhu, účelu a ďalšieho spracovania Vašich údajov. Tu nájdete aj ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavenia ochrany svojho súkromia, ako aj o možnosti odvolania.

Retargetingové technológie:Táto webová stránka používa na internete retargetingovú technológiu. Tá umožňuje cielene osloviť reklamou tých používateľov internetu, ktorí sa už zaujímali o náš obchod a naše výrobky. Zo štúdií vieme, že používanie personalizovanej reklamy prispôsobenej záujmom používateľov je pre používateľov internetu zaujímavejšie ako reklama, ktorá nemá taký osobný rozmer. Reklamné prostriedky sa pri retargetingu využívajú na základe analýzy predchádzajúceho spotrebiteľského správania, založenej na cookie. Samozrejme sa ani tu neukladajú žiadne osobné údaje a rovnako samozrejmé je používanie retargetingovej technológie, pri ktorom sa zohľadňujú platné zákony na ochranu údajov.

Prosíme, berte do úvahy: Tu máte možnosť namienať proti zobrazovaniu pluginov pre sociálne siete. Na základe vašej námietky sa aktivuje súbor cookie, ktorý bude trvalo zabraňovať prenosu dát na Facebook a Google, s výnimkou prípadu, ak ste tento súbor cookie vo vašom prehliadači cielene alebo prostredníctvom „Odstrániť všetky súbory cookie“ vymazali. Námietku môžete kedykoľvek zopakovať."

 

8.       Máte ešte nejaké otázky?

Chcete získať ešte ďalšie informácie o používaní Cookies? Potom nám prosím Vašu žiadosť oznámte!

» Odoslať dotaz

 

>
X

Ďakujeme Vám za hodnotenie!

Nasledujúci text bol zaznamenaný:Súhlasíte s tým, aby krstné meno bolo publikované pri hodnotení.


Vaše hodnotenie:


Vaše hodnotenie je prijaté v našom systéme, po spracovaní bude zverejnené na našich stránkach do 72 hodín od odoslania.

Pokračovať